top of page
Cricket

Team 1

Charles Babu .J

John Vasikar

Jebin

Amos Suresh

Carlson Parker

Jude

Hannah Catherine

Mrs. Sumathi

Sean

Team 2

Sudeep

Samuel Sridhar

Regan

Jerold

ArunKumar

Blesson Parker

Jabez

Shirley

Joel

Team 3

Harinath

Ramesh Kumar

Jayaraj

Samuel rathnaraj

Karthik Siddarth

Christopher

Junior

Cassandra

Mercy Paulraj

Team 4

Ramesh

Prakash Kumar

Victor Jacob

Shadrach moses

Vivian Anand

Kevin Devakumar

Joshua Gabriel

Glory

Pokisha Mary

Team 5

Charles Godfrey

Rev. Sudhakar

Wilson

Rohit

Prakash Steve

Rachel

Gladys

Harris

Jeffron

Team 6

Greig

Franklin

Vasikar Paulraj

Hassan Vikram

Naveen

Venessa

Diana

Rachel Cloney

Bradlee

Judah

Team 7

Amelia

Ronald

Daniel

Anish

Prince

Philip

David'na

George

David SKV

Issaiah

bottom of page